Innkallingen

Innkallingen ble publisert på våre hjemmesider, i tillegg til gjennom vårt medlemssystem, den 1.3.2022.

Tid og sted

Årsmøtet avholdes den 29.3 klokken 19.00 i Støren Kino.

Saksliste og sakspapirer

Sakslisten skal etter klubbens vedtekter gjøres tilgjengelig for klubbens medlemmer senest en uke før årsmøtet. 
Sakslisten finner du nederst i denne saken, selve sakspapirene er sendt ut elektronisk via vårt medlemssystem. Om du ikke har mottatt sakspapirene, men ønsker det tilsendt, ta kontakt med hovedstyret på post@storensportsklubb.com

Hallprosjekt

Et av årets største saker er endelig vedtak om bygging av kunstgresshall. Prosjektgruppa har siden sist gang dette var på agendaen jobbet gått og utredet de punktene som årsmøtet 2020 besluttet. Prosjektgruppa og hovedstyret ber nå årsmøtet om godkjennelse til å iverksette neste fase av prosjektet, nemlig bygging av kunstgresshall i Støren Idrettspark.

Verdivalg, daglig leder

Hovedstyret i Støren Sportsklubb har fattet vedtak om å innføre en policy som ikke gir Støren Sportsklubb anledning til å arrangere fester og konserter, hvor det serveres og nytes alkohol, uten at arrangementet da har 18 års aldersgrense. Dette er et viktig verdivalg for Støren Sportsklubb. Hovedstyret vil be årsmøtet støtte dette vedtaket. 

Videre ser også klubben behov for å gå til ansettelse av en daglig leder i klubben. Dette har vært forsøkt tidligere, og klubben har gjort seg noen erfaringer. I korte trekk ønsker hovedstyret årsmøtets godkjennelse til å starte en  ansettelsesprosess. For klubben er det viktigere med riktig person i stillingen, enn selve stillingen. 

Tillitsverv

Dessverre ser vi at det er vanskelig å skaffe personer til å ta på seg tillitsverv i klubbens styre(r). Avdelingene lyktes i 12. time å få på plass sine styrer, men hovedstyret har fortsatt noen poster som mangler, der i blant styreleder. Vi håper dette løser seg. 

Velkommen!

 

Sakliste for årsmøte i Støren Sportsklubb 2022 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 1.3.2022. Årsmøtet avholdes den 29.3 klokken 1900  i Støren kino 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2: Velge møteleder 

Sak 3: Velge to medlemmer til å føre protokoll 

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5: Godkjenne innkallingen 

Sak 6: Godkjenne saklisten 

Sak 7: Godkjenne kjøreregler for gjennomføring av årsmøte 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger 

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

Sak 10:   Endeling vedtak om bygging av kunstgresshall 

Sak 11:   Ansettelse av daglig leder i 100% stilling 
Sak 12:   Verdivalg – arrangementer med servering av alkohol og nedre aldersgrense 

Sak 13:   Sak fra medlem. Opprettelse av ny avdeling, Frisbee-golf.  

Sak 14: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, fullmakt til å fastsette treningsavgifter.   

Sak 15:  Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 16:  Behandle idrettslagets organisasjonsplan  og lovnorm 

Sak 17:  Foreta følgende valg: 

17.1 Styre: 

- leder 

- nesteleder  

- styremedlemmer og vara 

17.2 Kontrollutvalg: 

- medlemmer 

- varamedlem 

17.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

17.4 Valgkomite 

 

Vedlagt følger følgende dokumenter: 

  • Idrettslagets årsberetning, herunder årsberetning fra gruppene 
  • Regnskap i revidert stand - med kontrollutvalgets beretning  
  • Innkomne saker 
  • Styrets forslag til medlemskontingent. 
  • Styrets forslag til budsjett, inkl. gruppenes budsjett 
  • Valgkomiteens innstilling foreligger ikke før selve årsmøtet da det fortsatt er noen poster som må fylles. 

 
 Ved spørsmål om årsmøtet, kan Støren SK  v/ leder Håvard Melby, kontaktes på 41008383 eller post@storensportsklubb.com 

Med vennlig hilsen 
Styret