Hovedstyret søker etter ny leder, samt styremedlemmer. Vil du bli med på den spennende reisen videre?

Nåværende leder har valgt å ikke ta gjenvalg som styreleder, men fortsetter som styremedlem.
I den forbindelse søker vi etter deg som kanskje, uten at du helt har vært klar over det, kunne tenkt deg å ta over ledervervet. En styreleder i Støren Sportsklubb skal samarbeide med både hovedstyret og avdelingene, alle er en like viktig del av klubben.

Det er mye spennende som skjer i Støren Sportsklubb fremover, og ny leder vil få en spennende reise.

Hva gjør en styreleder, og hva gjør et styremedlem?

Leder i Støren Sportsklubb
• Leder er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger
• Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet innkaller til
styremøter, forbereder saker og leder møtene
• Anviser utbetalinger sammen med kasserer
• Skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal
sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.
• Overordnet ansvar for medlemsregister og utfakturering av avgifter

Nestleder
• Skal fungere som leder under dennes fravær
• Bistår leder og danner et lederteam med denne.
• Har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem
Sekretær
• Føre referat over alle styremøter og medlemsmøter
• Tar seg av, sammen med leder, inngående og utgående post, og eventuell arkivering
• Lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene.
Kasserer
• Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer
• Besørger at ekstern regnskapsfører får riktig informasjon til riktig tid.
• Anviser utbetalinger sammen med leder.
• Har totaloversikt over lagets økonomi og følger opp denne sammen med styrets leder.
• Påse, sammen med leder at regnskapsfører leverer regnskaptil riktig tid at dette blir revidert til
årsmøtet.
Styremedlemmer
• møter på styrets møter
• tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak
• kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig,
medlemsansvarlig, materialforvalter o.l.


Noen av de ovennevnte oppgavene kan også fordeles annerledes om styret finner dette hensiktsmessig

 

Vil du vite mer eller rett og slett ønsker å melde ditt kandidatur?

Ta kontakt med oss på post@storensportsklubb.com eller telefon 41008383