Styrets funksjon og sammensetning 

Hovedstyret i Støren Sportsklubb skal bestå av leder, nestleder, sekretær og tre styremedlemmer. Det velges et varamedlem. 

Klubbens undergrupper har egne styrer som velges av egne valgkomiteer i respektive grupper. Disse konstituerer seg selv og styresammensetning er en del av gruppens årsberetning som skal behandles på årsmøtet.  

Undergruppene har fullmakt til å fatte vedtak og behandle saker som faller naturlig til lagets/gruppens daglige drift. Større avtaler og innkjøp som binder Støren Sportsklubb juridisk skal behandles i hovedstyret.  
Gruppeledere møter i hovedstyremøte hver andre måned, og har stemmerett og uttalelsesrett i saker som naturlig angår den daglige driften i gruppene. Det sendes månedlige referat mellom hovedstyret og undergruppene.

Hovedstyret og undergruppenes styrer skal: 

  • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. stryet har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben  
  • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter
  • Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad  
  • Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett  
  • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse 

 

Hovedstyret består av:

Styrets leder June Haukdal - 976 98 777
Nestleder Aina Midthjell Reppe
Sekretær Stine Skårvold
Styremedlemmer: Stian Engen, Håvard Melby og Cecilie Laugsand Olsson